Welcome to the website of Chau T. Phan
 

Nestldown_20130706_family1.jpg

Celebrating the 49th anniversaries of our engagement and wedding, 1966-2015/ Kỷ niệm bốn mươi chín năm đám hỏi và đám cưới, 1966-2015
Gặp gỡ lúc đầu / First encounters (Christmas 1966-New Year 1967)
Engagement1-400.jpg
Our engagement/Đám hỏi: 11 February, 1967, Washington, DC

`C&M-ataltar.jpg
Our wedding/Đám cưới, St. Mathhew's Cathderal, Washington, DC, 8 April 1967
Non-family websites started by Chau T. Phan
Family websites administered by Chau T. Phan

Gia đ́nh Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai
Family of Chau Thien Phan & Teresa Phuong-Mai Phan
Trang chính Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Homepage of Chau & Teresa Phan
Santa Maria del Mar Catholic Church
Flagler Beach, Florida 32136
http://www.smdmcc.org/ Web consultant
Đại gia đ́nh Phan Thiện Tuần
The extended family of  Mr. & Mrs. Phan Thiện Tuần
Trang chính Đại gia đ́nh Phan Thiện Tuần / Homepage of the extended family of Phan Thiện Tuần
The Week of Prayer for Christian Unity
at Santa Maria del Mar Catholic Church, January 18-25 very year
http://www.smdmcc.org/ministries/christian-unity-ministry/
Chau T. Phan, Chair, Christian Unity ministry
Gia Tộc họ Phan gốc Thợ-Đúc, Huế, Thừa Thiên, Việt Nam
Phan clan from Tho Duc parish, Hue city, Thua Thien province, Viet Nam
Flagler Churches Together in Prayer and Song
http://flagler-churches-together.info/ Chau T. Phan, coordinator & webmaster
Our next Prayer and Praise concert will be on Sun., Jan. 19, 2014
2:30 to 4 PM, at Santa Maria del Mar Catholic Church, Flagler Beach
Mừng 350 năm thành lập Hội giáo Thợ Đúc
Celebrating the 350th anniversary of the founding of the parish of Tho Duc

(Trang chính Hội giáo Thợ Đúc/ Homepage of Parish of Tho Duc)
Giáo Đoàn Thánh Phaolô
St. Paul Vietnamese Catholic Community

Daytona Beach, Florida Phan Thiện Châu, Web consultant
Nhà An Nghỉ Tiền Nhân Phường Đúc 
Mausoleum of Ancestors of the Parish of Phuong Duc

http://phancity.net/GiaoxuPhuongDuc/NhaAnNghiTienNhanPhuongDuc/index.html
Rider Model United Nations Alumni Association
http://phancity.net/ridermunaa/index.htm
 
& at  http://www.facebook.com/profile.php?id=1270178642&ref=name
Chau T. Phan, Faculty Advisor Emeritus & webmaster
Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh (1931  +2009)

Ann Ngọc-Quới Phan
First United Methodist Church of Bunnell
http://fumcb.info/
Chau T. Phan, pro bono webmaster
Lễ Kim Khánh Linh Mục Giuse Phan Thiện Ân, Ḍng Chúa Cứu Thế
Golden Jubilee of Fr. Joseph Phan Thien An, Redemptorist
Thứ hai, mồng 1 tháng 9 năm 2008 / Monday, September 1, 2008
Trang chính LM Phan Thiện Ân/ Homepage of Fr. Phan Thien An

Our son Francis Ai Phan's websites
http://www.francisphan.com/
http://www.phanai.com/

About Chau Thien Phan