Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Chau & Teresa Phan
Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011
Cuộc viếng thăm Đức Mẹ La Vang / Visit to Our Lady of La Vang
Lễ Lá, 17-4-2011 / Palm Sunday, April 17, 2011
DucMeLaVang_byCTP_2011-04-17-750.jpg
Tượng Đức Mẹ La Vang mới nhất, do Đức Hồng Y Ivan Dias làm phép
ngày 05-01-2011
vào lễ Bế Mạc Năm Thánh Việt Nam.
The latest statue of Our Lady of La Vang, blessed by Papal representative
Cardinal Ivan Dias at the end of the special Vietnam Holy Year, 5 Jan. 2011


LaVang_painting1.jpg

Artist's rendering of Our Lady appearing to Christians in the wilderness of La Vang
(Nếu ai biết tên của họa sĩ bức tranh này, xin email cho tôi. Cám ơn.)
If you know the name of the artist, please email Chau. Thanks.)


Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang


Resources in Vietnamese & English
Resources in English
Nguyên liệu tiếng Việt

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang
National Marian Pilgrimage Center of La Vang
Linh muc Quản nhiệm / Priest in charge: Giacobê Lê Sĩ Hiền
Địa chỉ / Address:
Điện thoại / Phone: 84.053-3873280

Dự án Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang

Recommended reading to understand La Vang:

Mary In Vietnamese Piety And Theology: A Contemporary Perspective. Fr. Peter C. Phan (A well-known theologian who has three doctorates, the Doctor of Sacred Theology from the Universitas Pontificia Salesiana, Rome, and the Doctor Philosophy and the Doctor of Divinity from the University of London.) Fr. Peter's bio and picture.

Trang nhà Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011 homepage
Nếu dùng hình hay là lời chú thích, xin đề "Hình và lời do Phan Thiện Châu chụp, 17-4-2011"
If you use any of these pictures and captions, please acknowledge source "Picture and caption by Chau T. Phan, 17 April 2011"
Website updated on the feast of the Ascension, 6 May 2011.Trang chính Chuyến Phan Thiện Châu và Phương-Mai đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011
Home page of Chau & Teresa Phan's Visit to Vietnam, April 2011