Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC


Cặp Tân hôn sau lễ ở cửa nhà thờ
Groom kisses bride at church's door after ceremony

Lễ Cưới/ Wedding homepage