Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

Phương-Mai với/with Giáng-Hương (phụ dâu / bridesmaid)


Before wedding ceremony

After wedding ceremony

Lễ Cưới/ Wedding homepage