Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

Hai Họ Phan và Nguyễn / Parents of bride and groom

Phans-at-Nguyens1-500.jpg
1?, Bác Năm, 3?, Má Phương-Mai, chị Vĩnh, Mệ Ngoại Châu, 7?, chị Quới, Má Châu, anh Thắng, Ba Châu
Adults in front row: Parents of Phương-Mai, Chau's maternal grandmother, Chau's parents

Ba Bà
Má của Châu, Mệ Ngoại của Châu, Má của Phương-Mai
Chau's mother and grandmother, Phuong-Mai's mother

Lễ Cưới/ Wedding homepage