Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC


Lễ mừng tại Sàigòn / Celebration in Saigon to coincide with our wedding in Washington, D.C

Lễ Cưới/ Wedding homepage