Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC


Sau lễ ở cửa nhà thờ / Wedding party at church's door after Mass
Giáng-Hương (bridesmaid), Phương-Mai, Châu, Bích (best man), Lộc, Gia Khánh, Khiết
St. Matthew's Cathedral, Washington, DC
Lễ Cưới/ Wedding homepage

<>