Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

StMatthewsCathedral

St. Matthew's Cathedral,
Washington, DC

Bàn thờ cưới / Marriage Altar
Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Matêo / St. Matthew's Cathedral, Washington, DC

Lễ Cưới/ Wedding homepage