Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

Cắt bánh cưới
Bride and groom cut the wedding cake

Lễ Cưới/ Wedding homepage