Nhà Thờ / The Church of Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

LM/Rev. Trần Văn Quí, Chánh Xứ / Pastor
 Người biên soạn/Webmaster: Phan Thiện Châu

Đất Thánh / Holy Land (Catholic Cemetery)
(Trích sách Vài Dòng Lịch sữ: Hội giáo Thợ Đúc (nay Trường An), Địa phận Huế, 1967, của LM Stanislas Nguyễn Văn Ngọc, trang 146)
Vì mắc ơn Cố Kinh, nên làng Nguyệt Biều đã nhường sở đất hoang để làm "Đất Thánh" dưới chân Thành Lồi. Con dân phải cầm chung 6, 7 ngày để làm Đất Thánh. Ngày 22-10-1922, Đức Cha Lý [Allys] làm phép long trọng có dự hiện diên của Cố Chính Giáo cùng với các Thầy Đại Chủng Viện Phú Xuân. Phí tổn 200$0. Đất Thánhđược chia ra từng phần cho con cái trong họ.
Bài thơ trên bia đá ở Đất Thánh
Thấy cuộc vinh hoa chóng đỗi dời
Chọn nơi đất phước sống đời đời
Dựng cờ Tháng Giá xây bia đá
Đặt lũy Thành Lồi nhớ cảnh trời
Tứ phía bình phong cho khuất gió
Hằng ngày xe giá dạo vui chơi
Họ hàng thân thích năng thăm viếng
Gặp cõi Trường An đạng thảnh thơi.
MoTo2-350.jpg
MoTo4-350.jpg
PhanToc1-350.jpg
PhanToc2-350.jpg

Chánh quyền muốn dời mồ mã Đất Thánh Thợ Đúc: Thơ từ và văn kiện
Government officials want to move the remains of the deceased of Tho Duc parish: Letters and documentsTrang chính Họ Thợ Đúc