Người sưu tầm, phiên dịch và làm trang này / Researcher, Translator & Webmaster: Phan Thiện Châu

LM Stanislas Nguyễn Văn Ngọc
Vài Dòng Lịch sữ: Hội giáo Thợ Đúc (nay Trường An), Địa phận Huế, 1967
[viết bằng tay]

Reverend Stanislas Nguyễn Văn Ngọc
A few lines of history: The parish of Thợ Đúc -- now Trường An -- Diocese of Huế
[A manuscript]

trang/page 001

Chương I
Họ Thợ-Đúc dưới đời các cha Dòng tên (1619-16??)
1. Mấy danh từ lịch sử: Thành Lồi, làng Dương-Xuân-hạ, Phường-Đúc (Thợ-Đúc) và họ Trường-An.


Chapter I
  The parish of Thợ-Đúc under the Jesuit fathers (1619-16??)
1. Some historical names: Thành Lồi, làng Dương-Xuân-hạ, Phường-Đúc (Thợ-Đúc) và họ Trường-An.


trang 001

Trang mục lục / Index page