Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

Người biên soạn/Webmaster: Phan Thiện Châu

LM Stanislas Nguyễn Văn Ngọc.
Vài Dòng Lịch sữ: Hội giáo Thợ Đúc (nay Trường An), Địa phận Huế, 1967
(viết bằng tay)
(A few lines of history: The parish of Thợ Đúc -- now Trường An -- Diocese of Huế)
(A manuscript)

Trang/Page

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41


60
61


80
81


100
101


120
121


140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152


Trang mục lục Giáo xứ Phường Đúc / Parish of Phường Đúc's index page