350 năm Giáo xứ Phường Đúc (1658-2008)
Celebrating the 350th Anniversary of the Founding of Phuong Duc Parish
11 tháng 5 năm 2008 / 11 May 2008
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

Nhà An Nghỉ Tiền Nhân Phường Đúc
Mausoleum of Ancestors of the Parish of Phuong Duc

LM Trần Công Vang, DCCT & LM Phan Thiện Ân, DCCT, cả hai cùng gốc họ Thợ Đúc
Fr. Tran Cong Vang, & Fr. Phan Thien An, both Redemptorist priests and both from Tho Duc parish.
Chúa nhật, 11-5-2008 / Sunday, May 11, 2008
LM An & Vang
LM Trần Văn Quí, Chánh Xứ
 Người biên soạn/Webmaster: Phan Thiện Châu
Hình/Photos : LM Phan Thiện Ân

Trang mục lục / Main page