350 năm Giáo xứ Phường Đúc (1658-2008)
Celebrating the 350th Anniversary of the Founding of Phuong Duc Parish
11 tháng 5 năm 2008 / 11 May 2008
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

Nhà An Nghỉ Tiền Nhân Phường Đúc
Mausoleum of Ancestors of the Parish of Phuong Duc
Bấm vào mỗi hình nhỏ để rọi lớn / Click on small picture to enlarge it

Ngày thứ bảy, 10 tháng 5 năm 2008
Saturday, 10 May 2008

Ngày Chúa nhật, 11 tháng 5 năm 2008
Sunday, 11 May 2008

Hai cha Trần Văn Quí (áo đen) và Phan Thiện Ân, ngày thứ bảy, 10 tháng 5 năm 2008
Fr. Tran Van Qui (in black shirt) and Fr. Phan Thien An on Saturday, 10 May 2008

Ngày Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần, 11 tháng 5 năm 2008
Feast of Pentecost, Sunday, 11 May 2008

Trang nhà Giáo Xứ Phường Đúc