Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

  Webmaster: Phan Thiện Châu
Hình/Photos: LM Trần Văn Quí (29-01-2007)
Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage
DaiDucMe-600.jpg

VachTuongThanhSauDaiDucMe2-600.jpg
Vách tường sau Đài Đức Mẹ (nhìn từ phía trái)
VachTuongThanhSauDaiDucMe1-600.jpg
Vách tường sau Đài Đức Mẹ (nhìn từ phía phải)Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage