Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

  Webmaster: Phan Thiện Châu
Hình/Photos: LM Trần Văn Quí (29-01-2007)
Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage
Mặt sau, bên phải, bên trái Nhà Thờ

BenPhaiNhaTho2-250.jpg
Bên phải Nhà Thờ (xem từ phía trước)
(Hình xem từ phía sau chưa có)
MatSauNhaTho2-250.jpg
Mặt sau Nhà Thờ
(xem hình lớn ở dưới)
BenTraiNhaTho-250.jpg
Bên trái Nhà Thờ (xem từ phía sau)
(xem hình lớn ở dưới)

MatSauNhaTho2-600.jpg
Mặt sau Nhà Thờ

MatSauNhaTho1-600.jpg
Mặt sau Nhà Thờ với cây

BenTraiNhaTho-600.jpg
Bên trái Nhà Thờ

BenPhaiNhaTho2-600.jpg
Bên phải Nhà Thờ (xem từ phía trước)

Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage