Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

Người biên soạn/Webmaster: Phan Thiện Châu

Nhà Thờ Họ Thợ Đúc xây dựng năm 1905
Tài liệu do Phan Tấn Quới gởi ngày 9 tháng 10 năm 2008

Nha Tho Tho Duc 1905

Trở lại trang chính