Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc)
Phường Đúc, Huế, Việt Nam

LM Trần Văn Quí, Chánh Xứ
 Người biên soạn/Webmaster: Phan Thiện Châu
Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage
Các Thánh Tử Đạo gốc Thợ Đúc
- Thánh Linh-mục Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (mẹ người Thợ Đúc), 1798
- Thánh Phaolồ Tống Viết Bường 1833
- Thánh Anrê Trần Văn Trông, 1835
- Thánh Marchand (Du), Thợ Đúc, 1835
- Thánh Giuse Bùi Thông Bữu, 1885

Quí vị nào có tài liệu, hình ảnh, xin liên lạc với
Phan Thiện Châu
Trang chánh Nhà Thờ Thợ Đúc/Homepage