Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Chau & Teresa Phan
Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011
Cuộc viếng thăm Đức Mẹ La Vang / Visit to Our Lady of La Vang
Lễ Lá, 17-4-2011 / Palm Sunday, April 17, 2011


Lời Mẹ phán / The words of Our Mother
Cây Lá Vằng (một nguồn gốc tên La Vang)
The Lá Vằng plant
(one possible source of the name La Vang)
Loi_Me_phan.jpg CayLaVang.jpg
Nếu dùng hình hay là lời chú thích, xin đề "Hình và lời do Phan Thiện Châu chụp, 17-4-2011"
If you use any of these pictures and captions, please acknowledge source "Picture and caption by Chau T. Phan, 17 April 2011"

Trang chính Viếng thăm Đức Mẹ La Vang
Visit to Our Lady of La Vang home page