Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Chau & Teresa Phan
Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011
Cuộc viếng thăm Đức Mẹ La Vang / Visit to Our Lady of La Vang
Lễ Lá, 17-4-2011 / Palm Sunday, April 17, 2011
Tượng Đức Mẹ La Vang cho đến cuối năm 2011 / Previous statue of Our Lady of La Vang up to the end of 2010

DMLV_previous_image.jpg

Trang chính Viếng thăm Đức Mẹ La Vang
Visit to Our Lady of La Vang home page