Tài liệu về Đức Mẹ La Vang
Resource Page on Our Lady of La Vang, Vietnam

Phan Thiện Châu sưu tập / Compiled by Chau Thien Phan (updated July 3, 2011)
Xin gởi thêm tài liệu internet / Please send internet resources
ducmelavang_ctp_2011-04-17-rsz1.jpg
Tượng Đức Mẹ La Vang mới nhất, do Đức Hồng Y Ivan Dias làm phép
ngày 05-01-2011
vào lễ Bế Mạc Năm Thánh Việt Nam.
The latest statue of Our Lady of La Vang, blessed by Papal representative
Cardinal Ivan Dias at the end of the special Vietnam Holy Year, 5 Jan. 2011

Hình do / Picture by Phan Thiện Châu chụp / taken 17-4-2011 in La Vang

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang
National Marian Pilgrimage Center of La Vang
Linh muc Quản nhiệm / Priest in charge: Giacobê Lê Sĩ Hiền
Địa chỉ / Address:
Điện thoại / Phone: 84.053-3873280


 

LaVang_painting1.jpgArtist's rendering of Our Lady appearing to Christians in the wilderness of La Vang. Painting hung in Visitors Center at La Vang. Picture by Fr. John Kerns, Pastor of St. Juan Diego Catholic Church in Portland, OR, taken 18-2-2011 in La Vang.
(Nếu ai biết tên của họa sĩ bức tranh này, xin
email cho tôi. Cám ơn.)
If you know the name of the artist, please email Chau. Thanks.)


OLofLaVang-NationalShrine-small.jpg
Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang
Our Lady of La Vang Chapel
Crypt Church, National Shrine of the Immaculate Conception, Washington DC

Multilingual Resources
Resources in English

Recommended reading to understand La Vang:

Nguyên liệu tiếng Việt

Phần 1: Sự Tích Đức Mẹ La-Vang
Phần 2: Địa Chí La-Vang

Phần 3: Lịch Sử Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La-Vang

Phần 4: Công Cuộc Kiến Thiết Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Phần 5: Nhân Vật Và Sự Kiện

Phần 6: Hai Vị Giáo Hoàng Của Đức Mẹ La Vang

Phần 7: Ơn Lạ Đức Mẹ La Vang

Phần 8: Thi Ca, Vãn La Vang (A)

Tham KhảoTrang nhà Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011 homepage
Nếu dùng hình hay là lời chú thích, xin đề "Hình do Phan Thiện Châu chụp, 17-4-2011"
If you use any of these pictures and captions, please acknowledge source "Picture and caption by Chau T. Phan, 17 April 2011"
Website updated on the feast of the Ascension, 6 June 2011.Trang chính Chuyến Phan Thiện Châu và Phương-Mai đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011
Home page of Chau & Teresa Phan's Visit to Vietnam, April 2011