Phan Thiện Châu & Phương-Mai / Chau & Teresa Phan
Chuyến đi thăm Việt Nam tháng 4 năm 2011 / Visit to Vietnam, April 2011
Cuộc viếng thăm Đức Mẹ La Vang / Visit to Our Lady of La Vang
Lễ Lá, 17-4-2011 / Palm Sunday, April 17, 2011
Tháp chuông còn lại của nhà thờ củ bị tàn phá / Remaining bell tower of the old destroyed church
thap_chuong.jpg pre-destruction-LVchurch.jpg
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:La_Vang_Church_(Built_1928,_Destroyed_1972)_September,_1967.jpg

The church of La Vang from 1928 to 1972.
It was destroyed during the war in 1972.
La Vang is only ..... kilometers (... miles) from Ben Hai river near the 17th parallel,
the demarcation line between the former North and South Vietnam.

Nếu dùng hình hay là lời chú thích, xin đề "
Hình và lời do Phan Thiện Châu chụp, 17-4-2011"
If you use any of these pictures and captions, please acknowledge source "Picture and caption by Chau T. Phan, 17 April 2011"

Trang chính Viếng thăm Đức Mẹ La Vang
Visit to Our Lady of La Vang home page