Gia-đình (Family of)
Ông Bà Phạm Bá Bút
 Phủ Cam, HuếÔng Bà (Mr. & Mrs.) Pham Bá Bút
Cha Mẹ Bà (Parents of Mrs.) Phạm Thị Mỹ

Các Con
Trang chính gia đình Phan Thiện Tuần Home page of the Phan Thiện Tuần clan