Các con của (Children of)
Phêrô Phan Văn Khuyên & Mát-ta Lê Thị Phụng

Phan Phát Án


Các con (Children)
Phan Thi Diệm
Phan Phát Tường
Phan Thị Khánh
Phan Phát Đường
Than Thị Hồng
Linh Mục Phan Phát Huồn
Phan Phát Định

Gia phả các con cháu
(do Phan Thị Ngọc Quới & Phan Thiện Châu làm)

Hình các con cháu và bà con

Trang chính gia tộc Phan Văn Khuyên / Homepage of the Phan Van Khuyen Clan

Webmaster: Phan Thiện Châu
updated 20-02-2009