Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 

1951
1951
Hai người vắng mặt: Vĩnh ở chiến khu; Quới du học ở Bĩ
(Absent: Vĩnh in war of resistance zone; Quoi studying in Belgium)