Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 

1958
1958
Tân Linh-mục Giuse Phan Thiện Ân
Tại Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế, Huế
(Vinh và Châu lúc đó ở Mỹ)
(Rev. Joseph Phan Thien Ân as newly ordained priest
saying his first Mass at the Redemptorist Seminary in Huế
;
Vinh & Chau were in the USA)