Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 
1974

Tháng 7-1974, Saigon, tại nhà chị Quới
(July 1974 at Quới's house, Saigon)
Châu, Ân, Vinh, Vĩnh, Xuân, Quới