Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 
+ Phan Thiện Phúc
+ Phan Thị Huệ Vĩnh (1922-2014)
+ Phan Thị Lệ Xuân
+ Phan Thị Hòa
+Phan Thiện Phú
Phan Thị Ngọc Quới
+ Phan Thiện Vinh
Phan Thiện Ân
+ Phan Thị Huê
Phan Thiện Châu
Hình gia đình / Family pictures

1928
1928

1951
1951
Standing; Ân, father, Châu, mother,
Xuân; seated: Vinh.
Quới was studying abroad
Vĩnh in the War of Resistance

1969
1969
Tết in Chợ Lớn
Vinh & Châu were in the USA

1974
July 1974 in Saigon, Vietnam.
Châu & Vinh visited Vietnam.
Taken at Quới's house.
First complete family picture
in 36 years (since 1938)

1999
1999: First full reunion in 25 years.
In front of parents' tombs at San Carlos Cemetery, Monterey, CA

2002
Sep. 15, 2002
Xuân, Ân, Quới, Vinh
at Quới's house
Seaside, CA
2005
May 2005, Seaside, CA
Châu visits sisters
Vinh traveling somewhere;
Fr. Ân in Vietnam
2005atParentsTombs-200.jpg
July 12, 2005, Monterey, CA
Fr. Ân visists sisters.
Châu back in Florida.Trang chính gia tộc Phan Thiện Tuần / Homepage of the Phan Thiện Tuần Clan