Gia-tộc (Clan of)
Matêo Phan Thiện Tuần & Têrêxa Phạm Thị Mỹ
Ysave (Elizabeth) Phan thị Lệ Xuân

Daughter
Thủy-Tiên

Granddaughters
Mây Ngàn Phan
Cecilia PhanTo Phan Thiện Tuần's index page