Linh-Mục Giuse / Rev. Joseph Phan Thiện Ân
Dòng Chúa Cứu Thế (Redemptorist Order, CSsR), Việt Nam

Golden Jubilee of Priesthood
1958 - 1 September - 2008

Thiệp Báo Tin / Announcement card
Những chặng đời / Mileposts of my life
Thụ Phong Linh Mục 01.9.1958 / Ordained priest, 1 September 1958

Trang chính / Homepage