Gia-tộc (Clan of)
Matêo Phan Thiện Tuần & Têrêsa Phạm Thị Mỹ

Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh
VinhPortraitbyFrancis.jpg

Obituary / Cáo phó (+ 2 March 2009, 10:15 AM)
Vinh's own short biographical sketch / Tóm tắt tiểu sử do Phan Thiện Vinh (1972)
 
Childhood
/ Những năm niên thiếu
Redemptorist Juvénat  / Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế
Student days /  Các năm sinh viên

In RVN Air force / Với Không Quân VNCH
Marriage to Jean May Wang  / Kết hôn với  Jean May Wang
Home / Nhà ở Pacific Grove, CA: Jean, Sue, Holly, Michael, Mark , Mai Quí
(need photos / cần hình)
Visit to Vietnam with Châu, summer 1974 / Về thăm nhà với Châu, hè 1974
Marriage to Như-Hảo / Kết hôn với Như-Hảo
Vinh with sisters & brothers / Vinh với các chị và các em
The 3 brothers over time / 3 Anh em qua thời gian: Vinh, Ân & Châu
Vinh & Châu
(Need photos with relatives and friends / cần hình chụp với bà con và bạn bè)


Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, updated 3 March 2009
Request for pictures: If you have pictures of Vinh, please scan them, reduce them, and e-mail them to Châu with caption and date taken. Thank you.
Please Reload / Refresh each time to see latest version.
Links are in blue or purple

Trang nhà Ông Phan Thiện Tuần / Home page of the Phan Thiện Tuần family