Các con của (Children of)
Phêrô Phan Văn Khuyên & Mát-ta Lê Thị Phụng
Phan Văn Hường

Hình gia đình Hoa-Hường năm 1957
Hàng sau: Huệ, Hiệp, Hòa, Hoàn
Đứng ở giữa: Hằng, Hài, Huyền
Hàng trước: Chú Hường, Xuân Hạ, Thím Mộng Hoa ngồi ẳm Hoài, Hậu

Hình con cháu dịp giỗ Ông Phan Văn Hường năm 2006

Các con (Children)
 1. Phan Dân Hiệp +
 2. Phan Thị Mộng Hòa
 3. Phan Thị Mộng Hoàn
 4. Phan Văn Hảo +
 5. Phan Thị Mộng Hằng
 6. Phan Văn Hà +
 7. Phan Văn Huệ
 8. Phan Thị Mộng Hài
 9. Phan Thị Mộng Huyền
 10. Phan Xuân Hạ
 11. Phan Văn Hậu (út trai)
 12. Phan Thị Mộng Hoài (út gái)
Với Phan Mộng-Hoà và Trương Minh Tâm (7-2000)
Lễ Rửa Tội Phan Mộng Hoàn tại Nhà Thờ Thợ Đúc (củ)

Hai gia đình Phan Thiện Tuần và Phan Văn Hường (1951)

Các cháu Ân, Châu tới thăm Chú Hường (7-2000)
Chú Hường với 2 cháu L.M. Phan Thiện Ân và Phan Thiện Châu, và Francis Phan Thiện Aí (13-7-2000)
Tại Thánh địa Phan Tộc
với 2 cháu L.M. Phan Thiện Ân và Phan Thiện Châu (13-7-2000)
Đi viếng nhà thờ Đức Mẹ La Vang (13-7-2000)

Trang chính gia tộc Phan Văn Khuyên / Homepage of the Phan Van Khuyen Clan 

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 30 January 2006