Gia-đình (Family of)

Bà/Mrs. Phan Văn Điều (1832-1930)
Mẹ Ông/Mother of Mr. Phan Văn Khuyên, Phan Văn Tửu
Chị Cha Huân, Mẹ Cha Bá, Mệ Cha Bố, Cố Cha Huồn, Cha Ân
(Sister of Fr. Huân, Mother of Fr. Bá, Grandmother of Fr. Bố, Great-grandmother of Fr. Huồn & Fr. Ân)
Bị khắc hai chữ "Tả Đạo" trên mặt năm 1882
(Her face was branded "False Religion" during the persecution of Catholics in 1882)
(Hình/Drawing by: Mộng-Hoa)


Ông Bà Phan Văn Khuyên

Các con cháu (Children & grandchildren)
1953
Ông Hường, Cha Bố, Ông Tuần (1953)
Hai người dâu (Daughters-in-law)
Bà Mộng-Hoa và Bà Tuần


Đại gia tộc Ông Bà Phan Văn Khuyên, 1940
(M/M Phan Văn Khuyên, children, and grandchildren)

1947
Đám Mệ Nội, 12-1947
(Funeral of Grandma Khuyên)
Trang chính của Phan Tộc, Thợ Đúc, Huế / Home page of the Phan Clan of  Thợ Đúc, Huế

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 25 Nov. 2005