Thánh Địa Phan Tộc (Cemetery of Phan Clan Ancestors)
Thơ của Linh Mục (Letter from Reverend) Trần Văn Quí, ngày (dated) 25-12-2006
Tho LM TVQui 25-12-06 1
trang 2 / to page 2
Trang chính / Main page