Thánh Địa Phan Tộc

Cemetery of Phan Clan Ancestors
Họ (Parish of) Thợ Đúc cũng gọi là (also known as) Phường Đúc
Làng (Village of) Dương Xuân Hạ, Huế, Thừa Thiên

Hính của Phan Thiện Châu, chụp ngày 12-7-2000

mo ma 1
mo ma 2
mo ma 3

bambơ line

rthandThánh Địa Phan Tộc - Trang mục lục (Phan Clan Cemetery - index page)