tu duong top

Thánh Tử Đạo Phaolồ Tống Viết Bường
một tổ tiên vinh hiển của dòng dõi họ Phan
chết vì đạo tại Phường Đúc ngày 23-10-1833

Saint Paul Tống Viết Bường, Martyr
an illustrious ancestor of the Phan Clan
killed for the Catholic faith in Thợ Đúc on 23 October 1833

Được kính nhớ ngày 24-11 mỗi năm, Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Commemorated on 24 November of each year, feast of the Holy Martyrs of Viet Nam

TVB TVB_PhuCam_PhanThienChau_2.jpg

Trang chính của Phan Tộc, Thợ Đúc, Huế / Home page of the Phan Clan of  Thợ Đúc, Huế

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@gmail.com
25 Nov. 2005, updated 25 Dec. 2011