Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

Cặp Tân hôn và phụ dâu phụ rể ở cửa nhà thờ
Bride, groom, bridesmaid & best man at church's door after Mass
Giáng-Hương (bridesmaid), Phương-Mai, Châu, Bích (best man)
St. Matthew's Cathedral, Washington, DC

Lễ Cưới/ Wedding homepage