Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai
../../55th.jpg

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

1.  Bàn Thờ Cưới / Marriage Altar, St. Matthew's Cathedral, Washington, DC
2.  Châu & Phương-Mai ở Bàn Thờ / at the Marriage Altar
3.  Cặp Tân hôn sau lễ ở cửa nhà thờ / Groom kisses bride after ceremony at church's door
4.  Cặp Tân hôn và phụ dâu phụ rể ở cửa nhà thờ / Bride, groom, bridesmaid & best man at church's door after Mass
5.  Sau lễ ở cửa nhà thờ / Wedding group at church's door after Mass
6.  Cắt bánh cưới / Bride and groom cut the wedding cake
7.  Cô dâu và phụ dâu / Bride & Bridesmaid
8.  Cô dâu và lễ vật /Bride with gifts
9.  Cặp tân hôn rời nhà thờ / Bride and groom being driven away
10. Lễ mừng tại Sàigòn / Celebration in Saigon to celebrate our wedding in Washington, D.C
11.
Hai Họ Phan và Nguyễn / Parents of bride with grandmother, parents, and siblings of groom


Đám Hỏi / Engagement

Trang nhà Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai / Homepage