Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC


Bride and groom being driven away from
St. Matthew's Cathedral, Washington, DC

Lễ Cưới/ Wedding homepage