Gia Đình/Family of Phan Thiện Châu & Nguyễn Phương-Mai

Lễ Cưới / Wedding
8 tháng tư/April 1967, Washington, DC

Cô dâu và lễ vật / Bride with gifts

Lễ Cưới/ Wedding homepage