Gia-đình (Family of)
Matêo Phan Thiện Tuần & Têrêsa Phạm Thị Mỹ
Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 1 March 2009
Anthony Phan Thiện Vinh
Vinh younger brothers / Với hai em Ân & Châu 

3AnhEm-1950a.jpg
Đệ Tử Huế, 1950 / Redemptorist Seminary, Huế

3AnhEm-BaMa-Me-TT-1951.jpg
Với Ba Má và Mệ Ngoại, Thủy Tiên
With parents, maternal grandmother & niece Thủy Tiên
3AnhEm-Dube-1974.jpg
Hè 1974: 3 anh em với Cha Cựu Giám Đốc Đệ Tử Dubé
Summer 1974: 3 brothers with former Juvénat Director, Fr. Dubé
3AnhEm-Larouche-1974.jpg
Hè 1974: 3 anh em với Cha Cựu Giám Đốc Đệ Tử Eugène Larouche / Summer 1974: 3 brothers with former Juvénat Director, Fr. Eugène Larouche
3AnhEm-19Dix-19951204-small.jpg
3 anh em ở nhà Châu, 12-1995: cha Ân từ Việt Nam qua,
và Vinh và Như Hảo từ California qua
3 brothers at Chau's house, Dec. 1995: Fr. Ân from Vietnam
while Vinh and Như Hảo from California
3AnhEm-wParentsPix-postMass-19951211-stdg-small.jpg
Ba anh em sau khi cha Ân làm lễ cho Ba Má ở nhà Châu, 12-1995
3 brothers after Mass commemorating parents at Chau's house, Dec. 1995
3AnhEm&NHao-19Dix-19951204-small.jpg
Như Hảo, Vinh, cha Ân, Phương-Mai & Châu tại nhà Châu, 12-1995
Như Hảo, Vinh, Fr. Ân, Phương-Mai & Châu at Châu's house, 12-1995
3AnhEm-atCupr-19951211-small.jpg
3 anh em ở nhà Lan Cuprzinski, 4-12-1995
3 brothers at Lan Cuprzinski's house, Dec. 1995

4 hình cuối cũng là lần cuối cùng 3 anh em sum họp.
The last 4 pictures depict the final reunion of the 3 brothers.
. Trang chính/ Home page