Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh
Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 1 March 2009
Redemptorist Juvénat  / Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế 
 3AnhEm-1950a.jpg
 Cả 3 anh em đều ở Đệ Tử Viện Dòng Chúa Cứu Thế, Huế
All 3 brothers were at the Redemptorist Juvénat in Huế
49vinh18-200.jpg
1949
1951TuanFam.jpg
1951
Trước cửa nhà L'Acceuil
In front of l'Acceuil
Vinh (ngồi/seated)
Ân, Ba (farther), Châu, Má (mother), Xuân
[Xa nhà / Away from home: Vĩnh, Quới]
 3AnhEm-BaMa-Me-TT-1951.jpg
1951: 3 anh em & Ba Má với Ba Má và Mệ Ngoại
3 brothers, parents, and maternal grandmother & T-Tiên
 3AnhEm-BaMa-Dube-1974.jpg
3 anh em & Ba Má với Cha Dubé / 3 brothers & parents with Fr. Dubé
Saigon, 7-1974

Trang chính / Home page