Anthony Phan Thiện Vinh
Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 1 March 2009
Lúc còn thơ bé / Childood years


Tuan-f33.jpg
Lễ Giáng Sinh 1933 / Christmas 1933 (Vinh sits in front with father)

Tuan-f34.jpg
1934 với xe ba bánh / with tricycle 1934

Tuan-f35.jpg
1935 đứng trước, với Đức Cha
Hồ Ngọc Cẩn / standing in front with Bishop Hồ Ngọc Cẩn

Tuan-f38.jpg
1938, ngồi / seated

Trang chính / Home page