Các con của (Children of)
Phêrô Phan Văn Khuyên & Mát-ta Lê Thị Phụng

Phan Xuân Công

Gia đình Phan Xuân Thanh

Trang chính gia tộc Phan Văn Khuyên / Homepage of the Phan Van Khuyen Clan

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 25 Nov. 2005