Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 

1928
1928