Các con của (Children of)

Phêrô Phan Văn Khuyên & Mát-ta Lê Thị Phụng
Phan Thiện Tuần 
  Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh (1931  +2009)
 

Ông Bà (Mr. & Mrs.) Phan Văn Khuyên
Cha Mẹ Ông (Parents of Mr.) Phan Thiện Tuần

Ông Bà Phan Thiện Tuần
(Mr. & Mrs. Phan Thien Tuan)


Ông Bà (Mr. & Mrs.) Phạm Bá Bút
Cha Mẹ Bà (Parents of Mrs.) Phạm Thị Mỹ

Kim Khánh/Golden Wedding Anniversary, 1920-1970

Các con / Children
Phan Thị Huệ Vĩnh, Phan Thị Lệ Xuân, Phan Ngọc Quới
Phan Thiện Vinh,
Linh Mục Phan Thiện Ân, Phan Thiện Châu
6 Chị Em qua dòng lịch sử (6 sisters & brothers through the years)

Các con cháu / Children & Grandchildren
PTTclan1974.jpg
Tại nhà chị Quới, 7-1974 (At Quới's house, July 1974)
Châu, Phương-Mai, Francis & Thomas về thăm nhà / visited Viet Nam

PTTclan1999
Sau Lễ Dỗ tại Nhà Thờ St. Francis Xavier, Seaside, 22-8-1999
After Memorial Mass at
St. Francis Xavier, Seaside, 22-8-1999

Trang chính gia tộc Phan Văn Khuyên / Homepage of the Phan Van Khuyen Clan

Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 25 Nov. 2005