Các con của (Children of)
Ông Bà Phan Thiện Tuần 
1969
1969