Gia-đình (Family of)
Matêo Phan Thiện Tuần & Têrêsa Phạm Thị Mỹ
Web page by Châu Thiện Phan. This website is under construction, 1 March 2009
Anthony Phan Thiện Vinh
Vinh with sisters and brothers
Vinh & Vînh
Vinh & Xuân
Vinh & Quới
Vinh, Ân & Châu
Vinh & Ân 
Vinh & Châu

1986-07-V-Q-C&PM&F-small.jpg
Big Sur, 7-1986: Francis, Quới, Phương-Mai, Châu, Vinh
1986-07-V-Q-C-small.jpg Big Sur, 7-1986:  Quới, Châu, Vĩnh, Vinh

19990822ParentsTombs-200.jpg
Trước mộ Ba Má  22-8-1999 / at parents tombs, Monterey, CA
Vinh, Ân, Vĩnh, Châu, Xuân, Quới

19990822-PhanClan-StFrancisXavier.jpg
At St. Francis Xavier Church in Seaside: The Phan Clan
Đại gia tộc họ Phan bên nhà thờ
St. Francis Xavier Church ở Seaside
20020915-4chi-em.jpg
Bốn chị em tại nhà Quới dịp Cha Ân đi thăm, 9-2002
Sisters and brothers at Quoi's house, Fr. Ân's visit, Sept. 2002, Seaside, CA
Xuân, Ân, Quới, Vinh


Trang chính / Home page