Thánh Địa Phan Tộc
(Cemetery of Phan Clan Ancestors)

Tại Họ (At the Parish of) Thợ Đúc, cũng gọi là (also known as) Phường Đúc,
Làng (Village of) Dương Xuân Hạ, Huế, Thừa Thiên


Trang chính của Phan Tộc, Thợ Đúc, Huế / Home page of the Phan Clan of  Thợ Đúc, Huế

Webmaster: Phan Thiện Châu
updated 26-06-2007