Gia Tộc họ Phan gốc Thợ-Đúc, Huế, Thừa Thiên, Việt Nam
Phan clan from Tho Duc parish, Hue city, Thua Thien province, Viet Nam
Xin bấm mỗi hàng chữ màu  xanh (blue) hay tím (purple) để xem hình.
Please click on blue or purple links to see pictures.
Please send me any additions or corrections. Thank you.

Anthony Vinh Phan / Phan Thiện Vinh (1931  +2009)


Lễ Kim Khánh Linh Mục Giuse Phan Thiện Ân, Dòng Chúa Cứu Thế
Golden Jubilee of Fr. Joseph Phan Thien An, Redemptorist
Thứ hai, mồng 1 tháng 9 năm 2008 / Monday, September 1, 2008
(Trang chính LM Phan Thiện Ân/ Homepage of Fr. Phan Thien An)

Mừng 350 năm thành lập Hội giáo Thợ Đúc
To celebrate the 350th anniversary of the founding of the parish of Tho Duc
(Trang chính Hội giáo Thợ Đúc/ Homepage of Parish of Tho Duc)

Ông Tổ/ Ancestor Phan Ý, Trùm Họ Thợ Đúc/ Parish Council President (đang biên soạn/in preparation)
Con Cháu Ông Trùm Phan Văn Ý/ Descendants of Parish Chief Phan Văn Ý (in PDF format)
Thánh Tử Đạo Phaolồ Tống Viết Bường, một Ông Tổ Họ Phan
(Saint Paul Tống Viết Bường, Martyr, an ancestor of the Phan Clan)
Gia-Tộc/Extended Family of Ông Bà Phan Văn Khuyên
Gia Đình/Family of Ông Bà Phan Thiện Tuần
Các Linh Mục họ Phan / Catholic Priests from the Phan Clan
Thánh Địa Phan Tộc (Cemetery of Phan Clan Ancestors)
Từ Đường Phan Tộc (Phan Clan Ancestral Shrine)
Nhà Thờ Thợ Đúc (Phường Đúc), Huế, Việt Nam1969
Đại Hội Gia tộc họ Phan gốc Thợ Đúc, Huế / Phan Clan from Thợ Đúc, Huế

(Chợ Lớn, Tết 1969)


Webmaster: Phan Thiện Châu phancity@bellsouth.net
updated 24 march 2008